آموزش فصل ششم  (تناسب و درصد)

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین تناسب و درصد آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)کسر،نسبت و تناسب  2)درصد 3)کاربرد درصد در محاسبات مالی  4) کاربرد درصد در آمار و احتمال