آموزش فصل پنجم ( اندازه گیری)

فصل اندازه گیری شامل مباحث طول و سطح، حجم و جرم،مساحت دایره و خط و زاویه می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به ان می پردازیم.