آموزش فصل دوم  (کسر)

در این فصل قصد داریم که مباحث جمع و تفریق کسر ها، ضرب کسرها، تقسیم کسرها و محاسبات با کسر رو به صورت کامل آموزش بدیم.