آموزش فصل اول  (عدد و الگوهای عددی)

فصل اول ریاضی ششم دبستان شامل بخش های الگوهای عددی، یادآوری عدد نویسی، بخش پذیری و معرفی اعداد صحیح می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.