آموزش فصل هفتم  ( آمار و احتمال )

در فصل آخر کتاب ریاضی پنجم دبستان به مفاهیمی نظیر جمع آوری و نمایش داده ها ، میانگین و احتمال  می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم