آموزش فصل ششم  ( اندازه گیری )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین اندازه گیری آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)مساحت لوزی و ذوزنقه  2) محیط دایره 3) حجم   4) گنجایش