آموزش فصل پنجم  ( عدد های اعشاری )

فصل عددهای اعشاری شامل مباحث عدد های اعشاری، جمع عدد های اعشاری ، تفریق عدد های اعشاری و ضرب عدد های اعشاری می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.