آموزش فصل سوم  (نسبت، تناسب و درصد )

در این فصل میخوایم با مفاهیم جدیدی نظیر نسبت ، نسبت های مساوی ، تناسب و درصد  آشنا بشیم .