آموزش فصل هفتم  ( آمار و احتمال )

در فصل اخر کتاب ریاضی چهارم دبستان به مفاهیمی نظیر نمودار خط شکسته و احتمال  می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم