آموزش فصل ششم  (شکل های هندسی )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین شکل های هندسی  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1) عمود/موازی  2) چهار ضلعی ها 3) مساحت متوازی الاضلاع و مثلث   4) محیط و مساحت