آموزش فصل پنجم ( عدد مخلوط و عدد اعشاری)

فصل عدد مخلوط و عدد اعشاری شامل مباحث عدد مخلوط ، عدد اعشاری ، جمع و تفریق اعشاری و ارزش مکانی عددهای اعشاری  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.