آموزش فصل چهارم ( اندازه گیری )

تو این فصل میخوایم با قسمت های مختلف اندازه گیری نظیر زاویه ، اندازه گیری زاویه ، اندازه گیری زمان  و  اندازه گیری طول آشنا بشیم.