آموزش فصل اول  (اعداد و الگوها)

فصل اول ریاضی چهارم دبستان شامل بخش های عدد نویسی ، الگوها ، ماشین ورودی / خروجی و معرفی میلیون می باشد که در این ویدئوهای  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.