آموزش فصل هشتم  (ضرب عددها)

در فصل اخر کتاب ریاضی سوم ابتدایی شما را با مباحث های ضرب در عدد 10 ، ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ، محاسبه ی ضرب و تقسیم با باقی مانده  آشنا می کنیم