آموزش فصل ششم (جمع و تفریق)

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین جمع و تفریق  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)مقایسه ی عددها 2) جمع و تفریق  3) جمع در جدول ارزش مکانی   4) تفریق در جدول ارزش مکانی