آموزش فصل پنجم ( محیط و مساحت)

فصل محیط و مساحت شامل مباحث خط/نیم خط/پاره خط ، محیط، اندازه ی سطح  و واحد اندازه گیری سطح می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به ان می پردازیم.