آموزش فصل چهارم ( ضرب و تقسیم )

تو این فصل میخوایم با قسمت های مختلف نظیر ضرب، ضرب عددهای یک رقمی، خاصیت های ضرب و تقسیم  آشنا بشیم