آموزش فصل سوم (عددهای کسری)

در این فصل میخوایم با مفاهیم جدیدی نظیر کسر ، کاربرد کسر در اندازه گیری ، تساوی کسرها و مقایسه ی کسرها آشنا بشیم .