آموزش فصل هفتم ریاضی دوم دبستان (کسر و احتمال)

در این فصلمیخواهیم با مفاهیمی نظیر قسمتی از یک واحد ، نمایش کسرها ، مفهوم احتمال و کسر می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم