آموزش فصل اول ریاضی دوم دبستان (عدد و رقم)

فصل اول ریاضی دوم دبستان شامل بخش های عدد و شمارش ، دسته های ده تایی و یکی ، جمع و تفریق  و شمارش چند تا چند تا می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.