آموزش دروس 6 تا 10

در این بخش قصد داریم که مباحث ورزش و نیرو ، طراحی کنیم و بسازیم ، سفر انرژی ، خیلی کوچک و خیلی بزرگ رو به صورت کامل آموزش بدیم.