آموزش دروس 1 تا 5

این قسمت شامل درس های زنگ علوم ، سرگذشت دفتر من ، کارخانه کاغذ سازی ، سفر به اعماق زمین و زمین پویا می باشد .که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.