آموزش درس 9 تا 12

در این بخش میخوایم با همدیگه با مفاهیمی همچون کارها آسان می شود (2) ، خاک با ارزش  ، بکارید و بخورید و از ریشه تا برگ  آشنا بشیم