آموزش دروس 5 تا 8

در این بخش قصد داریم که مباحث حرکت بدن  ، چه خبر (1) ، چه خبر (2)  و کارها آسان می شود (1)   رو به صورت کامل آموزش بدیم.