آموزش دروس 1 تا 4

این قسمت شامل درس های زنگ علوم ، ماده تغییر می کند ، رنگین کمان و برگی از تاریخ زمین  می باشد .که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.