آموزش دروس 6 تا 9

در این بخش قصد داریم که مباحث  سنگ ها ، آهن ربا در زندگی ، آسمان در شب و  بدن ما (1)  رو به صورت کامل آموزش بدیم.