آموزش دروس 1 تا 5

این قسمت شامل درس های زنگ علوم ، مخلوط ها در زندگی ، انرژی نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی و گرما و ماده  می باشد .که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.