آموزش دروس 1 تا 5 علوم تجربی دوم دبستان

این بخش شامل درس های زنگ علوم ، هوای سالم / آب سالم ، زندگی ما و گردش زمین (1) ، زندگی ما و گردش زمین (2)  و پیام رمز را پیدا کن (1) می باشد که به صورت کامل به توضیح آن می پردازیم