آموزش دروس 11 تا 14 علوم تجربی اول دبستان

در این بخش می خواهیم با دروس دنیای سرد و گرم ،از خانه تا مدرسه ، آهن ربای من و از گذشته تا آینده آشنا بشیم