آموزش فصل چهارم  ( نام آوران )

تو این فصل میخوایم با بخش های  مختلف نظیر رنج هایی کشیده ام که مپرس ، عطار و جلال الدین محمد و شهدا خورشیدند آشنا بشیم