آموزش فصل ششم (راه زندگی)

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین راه زندگی  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)لطف حق  2) ادب از که آموخنی  3) شیر و موش