آموزش فصل پنجم  ( نام آوران )

فصل نام آوران شامل مفاهیم باغچه ی اطفال ، فرمانده دل ها و اتفاق ساده  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.