آموزش فصل دوم  (دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم راز نشانه ها ،ارزش علم و رهایی از قفس  رو به صورت کامل آموزش بدیم.