آموزش فصل اول ( آفرینش )

فصل اول نگارش فارسی چهارم دبستان شامل بخش های  آفریدگار زیبایی و کوچ پرستوها می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.