آموزش فصل هفتم  (طبیعت )

در این بخش با درس های دریا ، اگر جنگل نباشد و  چشم های آسمان آشنا می شویم