آموزش فصل پنجم  ( هنر و ادب )

فصل هنر و ادب  شامل مفاهیم یار مهربان و نویسنده ی بزرگ می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.