آموزش فصل دوم ( بهداشت )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم آسمان آبی/طبیعت پاک و آواز گنجشک  رو به صورت کامل آموزش بدیم.