آموزش فصل سوم  (اخلاق فردی و اجتماعی)

در این فصل میخوایم با مفاهیم جدیدی نظیر چوپان درست کار ،کوشا و نوشا و دوستان ما آشنا بشیم .