آموزش نشانه ها 1  ( دروس 11 تا 15 )

در این بخش می خواهیم با نشانه های متفاوتی آشنا بشیم