آموزش نشانه ها 1 ( دروس 6 تا 10 )

در این بخش می خواهیم با نشانه های متفاوتی آشنا بشیم