آموزش نشانه ها 1 (دروس 1 تا 5 )

در این بخش می خواهیم با نشانه های متفاوتی آشنا بشیم