آموزش فصل ششم  ( علم و عمل )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین علم و عمل آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)میوه هنر  2)افلاطون و مرد جاهل   3)آداب مطالعه  4) ستاره روشن  5) آوای گنجشکان