آموزش فصل پنجم  ( راه زندگی )

فصل راه زندگی  شامل مفاهیم دوستی/مشاوره ، شیر خدا ، عمر گرانمایه ، راز زندگی و پیاده و سواره  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به ان می پردازیم.