آموزش فصل چهارم  ( نام آوران )

تو این فصل میخوایم با بخش های  مختلف نظیر رنج هایی کشیده ام که مپرس ، باران ، عطار و جلال الدین محمد ، درخت علم ، شهدا خورشیدند و بوعلی و بهمنیار  آشنا بشیم