آموزش فصل ششم  (علم و عمل )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین علم و عمل آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)وقتی بو علی کودک بود   2)چشمه و سنگ   3)کار و تلاش  4) همه چیز را همگان دانند  5) جوان و راهزن