آموزش فصل هفتم (علم و عمل )

در این فصل میخایم با درس هایی همچون پرسشگری ، خرد و دانش ، مدرسه ی هوشمند و قاضی کوچک آشنا بشیم