آموزش فصل پنجم ( نام آوران )

فصل نام آوران  شامل مفاهیم باغچه ی اطفال ، همای رحمت ، فرمانده دل ها ، اتفاق ساده ،دوست بچه های خوب  و نگاه پنهان می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.