آموزش فصل دوم  ( دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم راز نشانه ها ، روباه و زاغ ، ارزش علم ، رهایی از قفس ، قدم یازدهم و مثل رو به صورت کامل آموزش بدیم.