آموزش فصل اول ( آفرینش )

فصل اول فارسی چهارم دبستان شامل بخش های  آفریدگار زیبایی، خبر داغ ، کوچ پرستوها ، در جست و جو و قوی ترین حیوان جنگل   می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.