آموزش فصل پنجم ( هنر و ادب )

فصل هنر و ادب  شامل مفاهیم یار مهربان ، نقاش دنیا ، نویسنده ی بزرگ و  خواب خلیفه  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به آن می پردازیم.